PRISMA pre compliance management

Inteligentná správa obsahu

PRISMA pre compliance management

Inteligentná správa obsahu
PRISMA für Compliance
PRISMA für Compliance

Inteligentná správa obsahu pre compliance management

Poznáme to všetci. Aby sme sa mohli správne rozhodnúť, musíme pozorne sledovať, pamätať si, zohľadniť a dodržať všetky smernice a normy. Môže však jeden človek skutočne poznať všetky smernice a správne ich spamäti aplikovať?

PRISMA pre compliance management uľahčuje a zrýchľuje prácu v prísne regulovaných procesoch: poskytuje rýchle, zrozumiteľné a právne preverené odpovede – cielené na konkrétny prípad daného používateľa.

PRISMA je pomocník využívajúci umelú inteligenciu, ktorá sprevádza používateľa krok za krokom celými komplexnými úkonmi. Urýchľuje proces digitalizácie pri zaisťovaní súladu s legislatívou, obmedzuje nutnosť vyhľadávania informácií a automatizuje rutinné úkony. Okrem toho PRISMA poskytuje modulárne a strojovo interpretovateľné inštrukcie podľa daného obsahu. S naším systémom PRISMA získate účinný a progresívny základ pre digitalizáciu a procesnú platformu pre riadenie, správu rizík a compliance management.

Compliance jednoducho

Výhody pre koncových používateľov

 • Zatočte s mätúcimi predpismi: rýchlo vyhľadajte a aplikujte smernice, priebežne vylepšované riešenia a odpovede pre aktuálny kontext.
 • Vždy majte prehľad, čo je povolené: personalizovaný obsah a inštrukcie prispôsobené obchodnému prípadu a role.
 • Úľava od rutinných úkonov: automatizácia jednoduchých pracovných krokov (napr. prenos získaných dát / parametrov do systému objednávok atď.).
 • Kedykoľvek dostupná technická asistencia: do technológie pre asistenciu na báze chatu možno integrovať hlasovú interakciu.

Výhody pre prevádzkových manažérov

 • Rýchlejšia a flexibilnejšia integrácia: zbierky smerníc, štandardných prevádzkových postupov atď. vo forme znalostných diagramov (logické štruktúry zrozumiteľné pre stroje).
 • Lepší obsah: jednotné a plošné používanie termínov, konceptov a klasifikácií (ontológia).
 • Priebežné vylepšovanie: štatistiky a používateľská spätná väzba k použitému obsahu, aplikované procesy a žiadosti o asistenciu.
 • Vyššia produktivita a súlad s predpismi: inteligentný doplnok k úlohám, ktoré nemožno automatizovať pomocou robotickej automatizácie procesov (RPA – Robotic Process Automation).

Výhody pre finančných a generálnych riaditeľov

 • Zníženie nákladov na nápravu pri nedodržaní predpísaných postupov: jednoduchý prístup k relevantnému obsahu a prevereným praktickým znalostiam.
 • Efektívne informácie a komunikácia: cielené a aktívne upozornenie na zmeny odosielané relevantným používateľom.
 • Vyššia prehľadnosť a dohľadateľnosť v štruktúrovanom, strojovo interpretovateľnom obsahu, ktorý nie je dostupný len ako text, ale tiež vo forme interaktívneho asistenta a podľa kontextu vyberaných inštrukcií na zaistenie súladu s normami a predpismi.
 • Menej rizík: systém včasného varovania pred porušením postupov, ktoré by mohlo viesť k navýšeniu nákladov a poškodeniu obchodnej záležitosti, využívanie podrobných dát na základe otázok a problémov z praxe.

Výhody pre IT / digitalizáciu

 • Rýchlejšie a cenovo priaznivejšie projekty digitalizácie v oblasti riadenia, rizík a compliance managementu: platforma s inteligentne prepojeným, strojovo interpretovateľným regulačným obsahom miesto veľkých súborov plných nečitateľného obsahu typu čierna skrinka.
 • Jednoduché, nekomplikované (opätovné) využitie: rozhranie REST API pre prenos regulačného obsahu do iných systémov.
 • Inteligentné služby: služby pre splnenie záväzných postupov, napr. automatický zber obsahu na báze obchodných transakcií a používateľských parametrov.
 • Štandardizácia a kompatibilita s ďalšími systémami: automatické porovnanie regulatívneho obsahu a definícií s ostatnými systémami („princíp jedného zdroja“).