Pri využívaní informácií uvedených na internetových stránkach spoločnosti STAR súhlasí návštevník s nasledujúcimi podmienkami:

Zásady ochrany osobných údajov:

Spoločnosť STAR venuje ochrane vašich osobných údajov veľkú pozornosť. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a nakladáme s nimi v súlade s platnými zákonnými predpismi a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Pri používaní týchto stránok získavame rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré môžu byť použité na identifikáciu vašej osoby. Tieto Zásady práce s osobnými údajmi opisujú, aké osobné údaje získavame a ako ich používame. Opisujú tiež, ako a na aký účel tento zber dát prebieha.

Dáta získavané z týchto stránok spracováva prevádzkovateľ týchto stránok. Kontaktné údaje nájdete v informáciách o spoločnosti na týchto stránkach.

Na jednej strane sú dáta získavané, keď ich s nami priamo zdieľate vy sami. Ide napríklad o údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára. Na druhej strane sa dáta získavajú automaticky našimi IT systémami, keď navštívite naše stránky. To sa týka predovšetkým technických údajov (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas, keď ste si naše stránky prehliadali). Tieto dáta sa zaznamenávajú automaticky pri návšteve našich stránok.

Niektoré údaje sa získavajú preto, aby naše internetové stránky fungovali na vašom zariadení správne. Ďalšie údaje sa môžu využívať na analýzu vášho správania na stránkach.

Mnoho úkonov na spracovanie údajov možno uskutočniť len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Na odvolanie súhlasu stačí, keď nás o tomto zámere budete informovať prostredníctvom e-mailu. Zákonné právo na spracovanie údajov, ktoré nastalo pred odvolaním z vašej strany, tým zostane nedotknuté.

Súčasne máte právo získať kedykoľvek a bezplatne informácie o pôvode, príjemcovi (príjemcoch) a o účele spracovania osobných údajov, ktoré o vás získavame. Máte tiež právo na vyžiadanie úpravy, obmedzenia rozsahu spracovania alebo vymazania týchto údajov. Ohľadom ďalších otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v informáciách o našej spoločnosti. Okrem toho máte právo vzniesť sťažnosť na príslušnom kontrolnom orgáne.


Súbory cookie

Web star-group.net, rovnako ako väčšina ostatných webových stránok, môže získavať údaje o vašom prehliadači, najčastejšie vo forme tzv. „súborov cookie“. Súbory cookie sú malé súbory zasielané internetovou stránkou do vášho prehliadača a ukladané na pevný disk vášho počítača.

Súbory cookie, ktoré používame, sú nutné na správnu funkciu internetových stránok. Umožňujú navigáciu na stránkach a vyhľadávanie tém, produktov a ďalších služieb.

Súbory cookie nám pomáhajú zisťovať, ako návštevníci naše stránky používajú, a na základe týchto informácií môžeme optimalizovať fungovanie našich stránok. Súbory cookie nám napríklad pomáhajú zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej obľúbené. Súbory cookie zaznamenávajú počet návštevníkov stránok, čas, ktorý na stránkach strávili, a to, ako naše stránky našli. Vďaka tomu môžeme overiť, či stránky prevádzkujeme dobre, kde je prípadný priestor na zlepšenie, a zaistiť, aby ich načítanie prebiehalo rýchlo a zobrazovali sa správne.

Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú anonymné a ich cieľom nie je získanie akýchkoľvek osobných údajov o vašej osobe.

Ďalšie súbory cookie sa používajú, aby sme vám mohli poskytnúť kvalitnejšiu prevádzku stránok, cielenejšie informácie a ďalšie funkcie. To zahŕňa (avšak nielen) použitie plug-inov na webe YouTube, ktorý prevádzkuje služba Google alebo Google Maps. Na používanie údajov získaných prostredníctvom súborov cookie týmito tretími stranami sa vzťahujú ich vlastné zásady na spracovanie osobných údajov. My tieto súbory cookie získavame prostredníctvom príslušných spoločností.

Viac informácií o tom, ako sa s osobnými údajmi nakladá v spoločnosti Google, môžete nájsť v Zásadách spracovania osobných údajov spoločnosti Google (Google Privacy Policy), napríklad tu: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.


Vypnutie súborov cookie

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa používania súborov cookie, môžete sami zabrániť ich ukladaniu upravením nastavenia vášho internetového prehliadača, alebo zablokovaním len určitého typu súborov cookie.

Podrobné informácie o tom, ako postupovať, nájdete v pomocníkovi vášho internetového prehliadača, alebo pre prehľad týkajúci sa najčastejších prehliadačov môžete navštíviť: napríklad stránku www.aboutcookies.org.


Súbory protokolov na serveri

Poskytovateľ internetových stránok zbiera a ukladá údaje v log súboroch na serveri, ktoré nám váš internetový prehliadač zasiela automaticky. Tie zahŕňajú:

  • typ a verziu prehliadača
  • používaný operačný systém
  • URL odkazujúceho servera
  • názov hostiteľa počítača zobrazujúceho stránky
  • čas požiadavky servera
  • IP adresu

Tieto údaje nie sú zlúčené s ostatnými zdrojmi údajov.

Základom pre spracovanie týchto údajov je Článok 6(1b) GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov s cieľom splniť zmluvné záväzky alebo prijať opatrenia pred uzavretím zmluvy.


Kontaktný formulár

Pokiaľ nám pošlete otázku prostredníctvom kontaktného formulára, uložíme údaje zadané prostredníctvom tohto kontaktného formulára na účel spracovania požiadavky a riešenia následných otázok. Tieto údaje nebudeme s nikým zdieľať bez vášho súhlasu.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, sa budú spracovávať len s vaším súhlasom (Článok 6(1a) GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na odvolanie súhlasu stačí, keď nás o tomto zámere budete informovať prostredníctvom e-mailu. Zákonné právo na úkony týkajúce sa spracovania údajov, ktoré nastalo pred odvolaním z vašej strany, tým zostane nedotknuté.

Údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, si ponecháme, kým si nevyžiadate ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich ponechaním, alebo kým účel, na ktorý boli tieto údaje získané, nepominie (napr. pokiaľ bola vaša požiadavka spracovaná a dokončená). Povinné zákonné ustanovenia – predovšetkým doby uchovávania údajov – zostávajú nedotknuté.


Elektronický informačný bulletin

Pokiaľ si želáte dostávať elektronický informačný bulletin firmy STAR, potrebujeme, aby ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu a údaje, pomocou ktorých zistíme, že ste skutočne majiteľom poskytnutej e-mailovej adresy a že so zasielaním tohto informačného bulletinu súhlasíte. Žiadne ďalšie údaje sa nezískavajú. Tieto údaje použijeme výhradne na účel zasielania požadovaných informácií a nebudeme ich zdieľať so žiadnou treťou stranou.

Tieto uvedené údaje sa spracovávajú len na základe vášho súhlasu (Článok 6(1a) GDPR). Svoj súhlas s uložením týchto údajov, vrátane e-mailovej adresy zaznamenané na účel zasielania informačného bulletinu, môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „Odhlásiť sa z odberu“ priamo v informačnom bulletine. Zákonné právo na úkony týkajúce sa spracovania údajov, ktoré nastalo pred odvolaním z vašej strany, zostane odvolaním súhlasu nedotknuté.

Údaje, ktoré ukladáme na účel zasielania informačného bulletinu, sú u nás uložené, kým sa z odberu informačného bulletinu neodhlásite. V prípade odhlásenia odberu sa tieto údaje vymažú. Údaje, ktoré ukladáme na ďalšie účely (napr. e-mailové adresy v členskej zóne), týmto zostávajú nedotknuté.

Kontakt na záležitosti týkajúce sa osobných údajov:
info@star-group.net

Správca pre ochranu osobných údajov:
Christian Pfirrmann
STAR Deutschland GmbH
datenschutz@star-deutschland.net
+49 (0) 7031 217050


Právne upozornenia

Celý obsah internetových stránok spoločnosti STAR je chránený autorským právom. Ukladanie a tlač samostatných stránok a/alebo ich častí na súkromné účely sa smú vykonávať len za predpokladu, že informácie ohľadom autorských práv nie sú odstránené. Všetky majetkové práva naďalej prináležia firme STAR. Reprodukovať, kopírovať, prenášať alebo meniť obsah týchto stránok či ich obsah spájať s akýmikoľvek inými informáciami je zakázané. Akékoľvek používanie obsahu stránok na verejné alebo obchodné účely je bez predchádzajúceho súhlasu firmy STAR zakázané.

Informácie zverejnené firmou STAR na internetových stránkach a akékoľvek vyjadrenia ich postojov majú len informačný charakter a smú sa použiť len na osobné účely. STAR neposkytuje žiadne záruky, že obsah internetových stránok je správny, kompletný alebo aktuálny. Zverejnené informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Neexistuje žiadna povinnosť odstrániť zo stránok akékoľvek informácie, ktoré už nie sú aktuálne.

Informácie zverejňované spoločnosťou STAR na internete obsahujú odkazy na obsah iných poskytovateľov informácií (napr. prostredníctvom hypertextových odkazov). Za tento obsah nenesie firma STAR žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť STAR svedomite skontrolovala obsah vo chvíli, keď bol umiestnený na internet, ale nemôže zaistiť, či dotyční poskytovatelia informácií nezverejňujú nesprávny, nelegálny alebo kriminálny obsah napríklad neskoršou zmenou obsahu alebo prostredníctvom ďalších odkazov. Vzhľadom na technickú povahu a na fungovanie internetu nemôže spoločnosť STAR poskytnúť žiadnu záruku týkajúcu sa úplnosti a správnosti informácií poskytovaných prostredníctvom internetu spoločnosťou STAR. V prípade umiestnenia odkazov na internetové stránky tretej strany (napr. hypertextové odkazy alebo reklamné bannery), ktoré sú mimo dosahu zodpovednosti spoločnosti STAR, nesie zodpovednosť za obsah stránok ich prevádzkovateľ. STAR týmto výslovne vyhlasuje, že vo chvíli umiestnenia odkazu stránky, na ktoré odkazuje, neobsahovali žiadny zjavne nezákonný obsah. STAR nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť aktuálny ani budúci vzhľad, obsah a/alebo autorstvo stránok, ktoré sú predmetom odkazu. STAR sa preto výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu všetkých stránok, ktoré sú predmetom odkazov umiestnených na jej stránkach, pokiaľ sa tento obsah zmení potom, ako bol odkaz na stránkach firmy STAR vytvorený. STAR ďalej vyhlasuje, že nepovažuje obsah akýchkoľvek stránok tretích strán, ktoré môžu byť predmetom odkazov umiestnených na našich stránkach, za svoj.

Radi by sme zdôraznili, že internet nie je bezpečné prostredie a dáta prenášané cez internet môžu byť dostupné tretím neoprávneným stranám. STAR nenesie zodpovednosť za bezpečnosť dát zasielaných cez internet.

Firma STAR nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát spôsobené používaním internetu. STAR výslovne varuje pred rizikami vírusov a hackerských útokov a odporúča obstarať si aktuálnu verziu prehliadača a nainštalovať a priebežne aktualizovať antivírusový program.

V prípade, že by niektoré z tu uvedených tvrdení bolo úplne alebo čiastočne neplatné, nemá to žiadny dopad na ostatné tvrdenia.