Farmácia / lekárstvo

Farmácia / lekárstvo

Pharma / Life Science
Pharma / Life Science

Informačné procesy bez rizika a vedľajších účinkov

Farmácia, biologické vedy a lekárske technológie patria medzi najviac regulované odvetvia na svete. Jednu z kľúčových výziev preto predstavujú nutné schvaľovacie procesy produktov príslušnými autoritami, napríklad EMA, FDA, PMDA a SFDA.

Okrem lekárskych a klinických aspektov hrá kľúčovú úlohu tiež jednotnosť predkladanej dokumentácie: jednotný obsah, formulácia a terminológia používaná v klinických štúdiách, v sprievodných dokumentoch, v dokumentoch opisujúcich výrobu a v ďalších podobných dokumentoch zamedzuje časovo náročnému hľadaniu a nákladným korektúram, a tým výrazne skracujú čas potrebný na uvedenie konkrétneho prípravku na trh.

Harmonická spolupráca

  • online tímová práca na redakcii, revíziách a schvaľovaní textov
  • úpravy a aktuálne dokumenty dostupné okamžite a pre všetkých oprávnených používateľov
  • podrobná história úprav

» CLM WebEdit: Tímová práca v reálnom čase

Jednoduché používanie schválenej terminológie

Proces správy terminológie sa začína vytvorením termínu vo východiskovom jazyku a končí sa schválením cieľového ekvivalentu pre preklad.

Schválenú firemnú terminológiu, spolu so štandardizovanou zbierkou terminológie, ako je napr. MedDRA, možno jednoducho sprístupniť všetkým povolaným stranám: online, prostredníctvom SharePoint vyhľadávania, priamo v programe Microsoft Word a v profesionálnom prekladateľskom programe.

» TermStar: Vytvárajte jasné pojmy

» WebTerm: Porozumenie obsahu na celom svete

História úprav počas schvaľovacieho procesu

Základnou požiadavkou na schválenie textu je plne dohľadateľná história revízií dokumentu a príslušného obsahu v súlade s platnými predpismi.

STAR CPM spravuje prehľad príslušných pripomienok a revízií v priebehu celého procesu informačnej výmeny. Znamená to, že vždy viete, kedy došlo k nejakej zmene, že bol pridaný alebo opravený určitý obsah, vrátane informácie, kto daný zásah vykonal.

» STAR CPM: Zrýchlenie procesov a zachovanie kontroly